Jak obliczyć godzinę pracy nauczyciela

Pobierz

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć: (5+5+4) : (5/18+5/30+4/22) = 22,35Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie niższej niż ustalona na podstawie przepisów ogólnego prawa pracy, tj. nie niższa niż 20% dodatkowego wynagrodzenia od stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.Jeżeli nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy wiejskiego, to powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej - wyjaśnia MEN.. dzielimy 33 przez 39/30 (w zaokrągleniu 1,28) co daje około 25,4 czyli w zaokrągleniu 25 godzin.Sep 8, 2021ust.. Godziny do obliczeń pobierane są z dzienników lekcyjnych oraz dziennika świetlicy.. 2 KN, w tym zajęć niepodlegających ewidencjonowaniu przez pracodawcę, takich jak czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.May 25, 2022W zależności od wymiaru pensum ustalonego dla danego nauczyciela, czyli: liczba godzin w ramach pensum (np. 18) x liczba tygodni (4,16) = liczba godzin w miesiącu.. Należy przeliczyć godziny świetlicy na godziny dydaktyczne.. Wymiar etatu nauczyciela, któremu przydzielono 15 godzin historii (pensum 18) i 10 godzin zajęć w świetlicy (pensum 26): 𝑤𝑒 = 15 18 + 10 26 ≈1,21795≈1,22 3.pracy wynosi 20 godzin..

Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu.

6:26 = 0,23, co w przeliczeniu na godziny pensum dydaktycznego daje: 0,23 x 18 = 4,14 h. 17 + 4 = 21, czyli etat + 3 ponadwymiarowe.W sytuacji gdy nauczyciel wykonuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy powinien otrzymać inny dzień wolny.. 2 KN - w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, jednak nie .. Jak wynika z art. 66 ust.. Bez względu na wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę radca prawny powinien przebywać w firmie, w której jest zatrudniony, co najmniej 2/5 swojego wymiaru czasu pracy.Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli i godziny doraźnych zastępstw są ustalane w drodze regulaminu, który uchwala organ prowadzący szkołę (będący jednostką samorządu terytorialnego), uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia.Jak obliczyć etat i nadgodziny dla nauczyciela, który od przyszłego roku będzie realizować tzw.pensum łączone, tj. 17/18 + 6/26?.

Jul 1, 2021Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin.

Tabela.Natomiast norma art. 42 ust.. Z kolei wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone jest zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora.. 1.W związku z tym - jak informuje resort - możliwe jest zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie realizowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych w trakcie roku szkolnego, odpowiednio do .Zatem ekwiwalent pieniężny należy wypłacić nauczycielowi za 37 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.. Na przykład z powodu Dnia Edukacji Narodowej, rekolekcji czy też akademii na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego.. Dyrektor przydzielił mu 5 godzin języka polskiego, 5 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy.. sumujemy części etatów - zatem 24/30 + 9/18 daje 39/30.. Wówczas nauczycielowi przysługuje odrębne wynagrodzenie, obliczane jak za godziny ponadwymiarowe.. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze .W tym celu podstawę wymiaru należy podzielić przez miesięczną liczbę go­dzin wynikającą z pensum (będącą wynikiem pomnożenia obowiązującego nauczyciela pensum przez wskaźnik 4,16), zaokrągloną do pełnych godzin tak, że wartość poniżej 0,5 godziny odrzuca się, a równą albo wyższą od 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę:Sprawdź kiedy przysługuje i jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe..

Jeśli nieobecności i godziny pracy nauczyciela nie zostały zarejestrowane w systemie, to niezbędne do obliczeń dane możemy wprowadzić ręcznie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest jednak nieudzielenie dnia wolnego.. Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa nauczyciela, który realizuje maksymalną liczbę godzin zajęć Pytanie: Czy nauczyciel, który ma maksymalną ilość godzin (pensum i godziny ponadwymiarowe) powinien otrzymać wynagrodzenie za doraźne zastępstwa?Tak więc nauczyciel, który świadczy pracę w komisjach egzaminacyjnych w większej liczbie godzin, niż wynosi jego pensum, otrzymuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie za przepracowane godziny ponadwymiarowe.. 3 rozporządzenia …Oct 5, 2021Nov 4, 2020Ustalenie łączonego pensum nastąpić powinno według następującego schematu: sumujemy godziny, które realizował będzie nauczyciel - zatem 24 + 9 daje 33 godziny.. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.1..

1 KN (40 godzin tygodniowo) określa jedynie maksymalny wymiar wszystkich zajęć wykonywanych przez nauczyciela - wskazanych w treści tego samego art., ust.

Stanowisko resortu edukacji ma charakter opinii, a nie obowiązującej wykładni prawa.Feb 19, 2021Jun 17, 2022czenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli pobierane są z bazy danych systemu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt