Podaj autora zacytowanego

Pobierz

Tworzenie własnego tekstu Na podstawie zacytowanego fragmentu Wesela scharakteryzuj portret artysty wyłaniający się z tekstu.. W pieśniach tych, które tradycyjnie śpiewane były przez 12 panien, zostały zawarte pochwała życia na wsi oraz opisy jego piękna.A.. Komentarz IPN: W tekściewymienione zostałyfunkcje autora: Naczelny Wódzi Naczelnik Państwa.. 4. ugody polsko-austriackiej.. Przypada więc ona na przełom 22 i 23 czerwca.. B. Podaj, w którym roku miały miejsce wydarzenia opisane w tekście.. Pierwsząz nich JózefPiłsudskiobjąłpo powrocie do Warszawy z więzieniaw Magdeburgu (Niemcy) z rąkRady Regencyjnej 14 listopada 1918 r.D Podaj autorów zacytowanych wypowiedzi.. Zapoznaj się z cytatem i podaj imię i nazwisko autora zacytowanego fragmentu przemówienia "Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu.. B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.May 4, 2021Na podstawie zamieszczonego poniżej tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej podaj nazwę opisanego w nim miasta oraz wpisz literę, .. b) Nazwij zasad ę ustrojow ą , której uzasadnienie zawarte jest w powy ż szym fragmencie tekstu.Podaj autorów zacytowanych wypowiedzi.. Specjalnie dla Was prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi, których udzielili poznańscy nauczyciele.. Rozstrzygnij, czy ten akt obowiązywał na ziemiach polskich..

Podaj imięi nazwisko autora zacytowanego tekstu.

Są i tacy, co mną gardzą, żem jest ze wsi, bom jest z chłopa.. Odpowiedźpochodzącaz CKE: JózefPiłsudski.. (1 pkt) Uzupełnij zdanie.. B. Podaj, w którym roku miały miejsce wydarzenia opisane w tekście.. Wszystkie zasadnicze decyzje w ciągu wojny podejmowałem sam, nie zwołując nigdy żadnej rady.. Sami swoi, polska szopa, i ja z chłopa, i wy z chłopa.Jun 9, 2020Mar 3, 2021 B. Przedstawiony portret jest alegorią.. Józef Piłsudski.. Podaj nazwę stroju, w którym został przedstawiony Franciszek Józef I. kontusz.. Patrzą koso - zbędą prędko, a tu mi na sercu lentko.. Poeta i jego miejsce w świecie.May 4, 2021a) Podaj nazwisko autora zacytowanego dzieła "O duchu praw".. Na podstawie własnej wiedzy wytłumacz, co było przyczyną niechęci szlachty do służby pieszej.Wiersz ten należy do cyklu 12 pieśni, przeznaczonych do wykonywania w czasie obrzędu tzw. Sobótki, świętowanego w noc poprzedzająca dzień świętego Jana.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do tekstu źródłowego.. […] Najbliżej mnie z urzędu stali w owe czasy trzej panowie: generał Rozwadowski, jako szef sztabu, generał Sosnkowski, jako minister wojny, i świeżo przybyły generał Weygand, jako doradca techniczny misji .Gdzie człowieka wicher pędzi, A śmierć bliżej niż na piędzi..

Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego tekstu.

Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego powyżej tekstu źródłowego: .. zacytowanego w Źródle 1.. Sprawdźcie, jak Wam poszło!A.. Zadanie 8.. Nazwisko Odpowiedź • możliwe oskarżanie Polaków, że są narzędziami propagandy niemieckiej, gdyż to Niemcy odkryli groby polskich oficerów w Katyniu,Przedstaw zagadnienie, wykorzystując wnioski z analizy i interpretacji fragmentów powieści Honoriusza Balzaka.. Zwróć uwagę na sposób ukazania emocji.. (0-2) Porównaj zacytowany fragment Pieśni świętojańskiej o sobótce z fragmentem powieści Wnuczka do orzechów i zapisz dwa podobieństwa dotyczące życia na wsi.. Zadanie 7.. Uzasadnij swoje stanowisko, podkreślając odpowiedź TAK .Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzony.. Zadanie 7.. C. Habsburgowie.. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę ruchu politycznego, którego postulat został spełniony w wyniku zacytowanego postanowienia sejmu.. HISTORIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - tutaj znajdziecie dzisiaj ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ egzaminu maturalnego z historii rozszerzonej .a) Podaj nazwisko autora zacytowanego dzie áa "O duchu praw".. b) Nazwij zasad ustrojow , której uzasadnienie zawarte jest w powy *szym fragmencie tekstu.Podaj autora zacytowanego fragmentu utworu..

"Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego tekstu.

Wszystkie zasadnicze decyzje w ciągu wojny podejmowałem sam, nie zwołując nigdy żadnej rady.Matura 2015.. [ 66] Najdziesz, kto w płat [1] język dawa, A radę na funt przedawa; Krwią drudzy zysk oblewają, Gardła na to odważają.·.. Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego tekstu.. Uwzględnij różne konteksty .Próbny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom podstawowy 3 Zadanie 6.. Przeanalizuj sposób przedstawienia Poety i Gospodarza oraz przywołaj wizerunki innych artystów występujących w utworze.. (2 pkt) Podaj nazwisko osoby przedstawionej na ilustracji oraz nazwę funkcji, którą ona pełni.. (0-1) Dokończ zdanie.B.. Podaj nazwę zacytowanego aktu prawnego, który obowiązywał w wielu państwach ówczesnej Europy.. Odpowiedź uzasadnij.Podaj dwie przyczyny, które - zdaniem autora wiersza - utrudniały politykom emigracyjnym domaganie się wyjaśnienia sprawy katyńskiej.. Oracz pługiem zarznie w ziemię, Stąd i siebie i swe plemię,May 4, 2021Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego poniżej przemówienia oraz nazwę oddziału wojskowego o którym mowa: "Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt