Sprawdzian funkcji kwadratowej

Pobierz

Czy wiesz, że funkcja kwadratowa jest pewniakiem do matury z matematyki?. Z postaci iloczynowej.. (1pkt.). Trójmian kwadratowy to funkcja w postaci: f (x)=ax+by+c y=ax+b ax 2 +bx+c=0 y=ax 2 +bx+c Pytanie nr 2 za 1 pkt.. Sprowadź do postaci kanonicznej funkcję kwadratową daną w postaci ogólnej wzorem .. Wskaż postać iloczynową wzoru funkcji należą do wykresu funkcji kwadratowej .. Funkcja kwadratowa - zastosowania (1) 1.9.. Przedstaw funkcj ę y =4x2 −5x −2 w postaci kanonicznej.. Rozwiąż równanie: .Zbiorem wartości funkcji kwadratowej jest przedział, którego wyznaczenie zaczyna się od wyznaczenia współrzędnych wierzchołka paraboli, a w zasadzie współrzędnej y wierzchołka paraboli.. I Zadanie 1.. Test Twierdzenie cosinusów.. Zaznacz prawidłową odpowiedź: Z żadnej postaci bezpośrednio nie można odczytać tych współrzędnych.. Suma punktów: 65.. Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.4.. 2) Odpowiedz, czy parabola jest skierowana ramionami do góry, czy do dołu zatem parabola skierowana jest ramionami do.. 3) Wyznacz deltę i odpowiedz, .Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl Zadania otwarte 1.. Zaznacz dwumian drugiego stopnia.. Z postaci ogólnej.. Wykaż, że najmniejszą wartością funkcji jest .. (4 pkt.).. Układy równań (1) 1.5.. Wykres każdej funkcji kwadratowej ma z osią punkty wspólne.. Ilość pytań: 4 Rozwiązywany: 3326 razy..

Test Postać ogólna funkcji kwadratowej.

Egzaminy maturalne, matury próbne, poprawkowe .. egzamin maturalny; czerwiec - egzamin maturalny - termin dodatkowy .. (1 pkt.). Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji .. Równania i nierówności kwadratowe z parametrem 1.8.. (1pkt.). Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Funkcja kwadratowa.. c) Naszkicuj jej wykres.. (1 pkt)Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej i naszkicuj jej wykres.. Postać kanoniczna tej funkcji opisana jest wzorem A. Rozwiąż równanie: x2 10x 24 1Odpowiedz na poniższe pytania Pytanie nr 1 za 1 pkt.. Funkcja kwadratowa jest malejąca dla a zbiorem jej wartości jest przedział .. Test Pole i objętość graniastosłupa, zastosowanie trygonometrii.. Podaj współrz ędne wierzchołka paraboli: a) y =(x −3)2 +4 b) y =2( )x+4 2 c) y =−x2 −6 A =(2,6) i ma wierzchołek W =(5,Funkcje Funkcja kwadratowa Zadania maturalne z matematyki oraz arkusze maturalne z matematyki z autorskimi rozwiązaniami i cennymi wskazówkami.. Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) 2x2 4x 5 w przedziale 2; 4 !. Pytanie nr 3 za 1 pkt.. a) Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.… Czytaj więcej Funkcja kwadratowa praca klasowa nr 1 odpowiedzi KartkówkiSzkicowanie wykresu funkcji kwadratowej - warto powtórzyć 1.4..

... Zdaj sprawdzian z funkcji kwadratowej na 5!

Zadanie 2.. Wobec tego funkcja B) D) B) przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów C)zadanie przed maturą lub sprawdzianem przypomina: - jak wyznaczyć dziedzinę funkcji - jak obliczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej - jak wyznaczyć wierzchołek paraboli - jak obliczyć współrzędne.Funkcja kwadratowa-sprawdzian.. )funkcja kwadratowa.. Rozwiąż nierówność .. Funkcja kwadratowa - zastosowania (2) 1.10.Zadania treningowe z funkcji kwadratowej.. (1 pkt) Z jakiej postaci funkcji kwadratowej można bezpośrednio odczytać współrzędne wierzchołka paraboli, która jest wykresem tej funkcji?. Zadanie 23: Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej, wiedząc, że funkcja ta jest rosnąca jedynie w przedziale Następnie podaj drugi argument dla którego funkcja przyjmuje wartość 1 oraz wyznacz wzór tej funkcji.. c)Sprawdź czy punkt P =(−61 4, 5 12) P = ( − 6 1 4, 5 12) należy do wykresu funkcji d)Napisz wzór funkcji równoległej do danej i przechodzącej przez punkt K=(3,5) K = ( 3, 5)Test Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.. Układy równań (2) Równania i nierówności z wartością bezwzględną - warto wiedzieć 1.6.. Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;Funkcje kwadratowe - Quiz.. Życzę powodzenia!Funkcja kwadratowa - Sprawdzian 1) Wyznacz współczynniki a, b, c a = 1, b = 5, c = 6 Współczynniki a, b, c są bardzo przydatne do obliczania delty..

Test Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.

y=2x 2 y=2x+3x 2 y=2x 2 +2x+2 y=2x+2 Pytanie nr 4 za 1 pkt.4.. Wykres funkcji kwadratowej może nie mieć punktów wspólnych z osią Jeśli jest wierzchołkiem paraboli, to prosta jest osią symetrii paraboli.. Na podstawie wykresu funkcji kwadratowej podaj jej wzór.. 1) Do wykresu funkcji f (x) = x2 + x - 2 należy punkt: a) (-1,-4) b) (-1,1) c) (-1,-1) d) (-1,-2) 2) Rozwiązaniem nierówności - (x + 1) (x - 3) ≥ 0 jest zbiór liczb: a) 〈3, +∞) b) 〈-1, 3〉 c) (-∞, -1〉 ∪ 〈3, +∞) d) (-1, 3) 3) Sumą rozwiązań równania x2 - 3x - 1 = 0 jest liczba a) 3 b) 2 c) -3 d) -2 4) Wskaż wzór funkcji .Rozwiąż równanie: x2 10x 24 11 Sprawdzian z funkcji kwadratowej Grupa 1 1.. Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f (x) 2x2 4x 5 w przedziale 2; 4 .. Rozwiązanie wideo Obejrzyj na Youtubie Matura podstawowa Zadanie 2.Sprawdzian z funkcji kwadratowej Gr.. Test Funkcja kwadratowa z parametrem.137) Wskaż postać iloczynową wzoru funkcji kwadratowej A) B) C) 138) Miejscami zerowymi funkcji A) C) 140) Funkcja A) D) są liczby B) D) 139) Punkty określona jest wzorem A) C) D).. Wierzchołkiem paraboli y =x2 −2x −3jest punkt A.. Wykres funkcji y = ax2 + bx + c przechodzi przez punkty: A = (1,−4), B = (2,3), C = (−1,0).. Zadanie 2.. Po zakończeniu sprawdzianu możesz przejrzeć swoje odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami do zadań..

Wyznacz zbiór wartości funkcji .

Test Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.. Test Nierówności kwadratowe.. Sporządź wykres funkcji kwadratowej f (x) = 2 - (x + 3)2, a następnie podaj: a) zbiór wartości funkcji, b) zbiór, w którym funkcja osiąga wartości ujemne, c) miejsca zerowe, d) zbiór, w którym funkcja jest rosnąca.. Dana jest funkcja y=−1 3x−2 y = − 1 3 x − 2 a) narysuj wykres funkcji b)Znajdź miejsce zerowe.. Współrz ędne wierzchołka paraboli b ędącej wykresem funkcji y =−2( )x +1 2 −3wynosz ą: A.. FUNKCJA KWADRATOWA - zadania Zad.4.1.. Omówienie pojęcia .. We wzorze odczytujemy, że jest rzędną punktu przecięcia osi i wykresu funkcjiNapisz sprawdzian na 5!Praca klasowa Kl. I SPG Funkcja kwadratowa ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1.. FUNKCJA KWADRATOWA - TEST Zad.4.1.. Zadanie 24: Wyznacz ekstremum funkcji kwadratowej:Wykres każdej funkcji kwadratowej przecina oś w jednym punkcie.. (1,3) (−∞;2Funkcja kwadratowa - Test 1) Podaj współrzędne wierzchołka paraboli a) (-1,-4) b) (1,0) c) (-3,0) 2) Wykresem funkcji o wzorze y= (x-3) 2 +1 jest a) b) c) 3) Wyróżnik trójmianu kwadratowego którego wykres przedstawiono jest a) równy 0 b) większy od zera c) mniejszy od zera Funkcja kwadratowa Udostępnij wg Jolasia1 Matematyka Polub Edytuj elementyRóżne zadania z funkcji kwadratowej Zadanie 1.. Liczby 2 i 4 są miejscami zerowymi funkcji y 2x2 bx c. Wyznacz współczynniki b i c. Wyznacz wierzchołek paraboli.. Dana jest funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej =− 1 2Zadanie 1.. Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f (x) = 4×2 - 4x + 1 ma współrzędne:Ponad 10 tysięcy sprawdzianów i egzaminów z matematyki na wszystkich poziomach edukacji.Możemy przekształcić wzór funkcji do postaci ogólnej: \[f(x)=(x+4)^2+1=x^2+8x+16+1=x^2+8x+17\] Zatem nasza funkcja wyraża się wzorem: \[f(x)=x^2+8x+17\] czyli jest kwadratowa.. a) Wyznacz współczynniki a, b, c. b) Zapisz wzór funkcji w postaci kanonicznej.. W teście znajduje się 10 zadań, a każde z nich jest warte 1 punkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt