Główny księgowy opis stanowiska pracy

Pobierz

Wraz z rozwojem swoich kwalifikacji księgowy może liczyć na awans - po kilku latach praktyki może planować karierę jako główny księgowy, jako rewident, biegły rewident lub specjalista ds. controllingu.. Jeśli jednak pracownik ze względu na swoje indywidualne kwalifikacje, niewynikające z opisu stanowiska, wykonuje zadania dodatkowe, należy je wpisać do zakresu czynności (gdyż kolejny pracownik na tym stanowisku może takich umiejętności nie posiadać).Zmiana na stanowisku głównego księgowego każdej jednostki, w tym sektora finansów publicznych, to przedsięwzięcie niezwykle trudne i istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania, gdyż z wykonywaniem obowiązków głównego księgowego związane jest działanie zarówno całej jednostki, jak i praktycznie każdej jej komórki organizacyjnej.Opis stanowiska podany przez pracodawcę: Opis stanowiska.. Główny Księgowy.OPIS STANOWI SKA PRACY Nazwa i adres jednostki Urząd Miejski w W ałbrzychu Plac Magistracki 1 58-300 W ałbrzych Nazwa stanowiska pracy: specjalista Komórka organizacyjna: Zespół ds. Obsługi Finansowej Urzędu Kod komórki: WB iF/DF Kategoria zaszeregowania: X Cele istnienia stanowiska pracy Obsługa finansowo - księgowa Urzędu MiejskiegoOpis stanowiska: zarządzanie procesem rekrutacji zgodnie z planem zatrudnienia i wymaganiami poszczególnych stanowisk, w tym współpraca z dostawcami usług rekrutacji i pracy tymczasowej, koordynacja procesu onboardingu nowych pracowników, m.in. przygotowanie stanowiska pracy oraz niezbędnegoOpis stanowiska..

Nazwa stanowiska pracy.

Główny Księgowy.. Opis stanowiska prowadzenie ksiąg Spółki zgodnie z ustawą.Główny księgowy ma obowiązek do wykonania innych zleconych przez Dyrektora szkoły czynności wynikających z potrzeb szkoły.. Charakterystyka stanowiska pracy księgowy, specjalista ds. płac, pomoc biurowa w DFI 25 11.Pobierz przykład opisu stanowiska głównego księgowego .. Główny księgowy - przykład opisu stanowiska.. Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności: 1. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych; 2. sporządzanie dokumentacji kasowej; 3. prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych; 4. przygotowywanie dokumentów księgowych do realizacji; 5. kwalifikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych; Miejscem pracy księgowego jest każdy, bank, firma, instytucja administracji lub inna.Zakres obowiązków samodzielnego księgowego, zanim awansuje na stanowisko głównego księgowego, może być stopniowo poszerzany w kierunku obszarów bardziej złożonych.. 3.Zależności służbowe — Stanowisko przełożonego — Stanowiska podwładne.. Charakterystyka stanowiska pracy Dyrektor zastępca dyrektora, kierownik działu, główny księgowy 19 9.. Data publikacji: 31 maja 2013 r. Poleć znajomemu.. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): 1) dział księgowości (Gimnazjum Nr 4) 2) samodzielne stanowisko ..

Nazwa stanowiska.

Miejsce w strukturze organizacyjnej: dział księgowości .. DANE PODSTAWOWE.. Podstawowe obowiązki.. Awans na głównego księgowego jest znacznie łatwiejszy po uzyskaniu certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , ukończeniu kursu dla kandydatów na głównych księgowych lub uzyskania kwalifikacji ACCA .Głównym celem stanowiska jest prowadzenie bieżącej księgowości firmy.. • prowadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki, • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (VAT, CIT), • bieżąca sprawozdawczość finansowa dla GUS, US, NBP, • sporządzanie bilansu przepływu środków pieniężnych, • kontrola operacji księgowych w księdze głównej oraz .Główny Księgowy.. Jest to opis obowiązków, które wykonuje pracownik na danym stanowisku.. : I, II należy: Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.. nadzór nad pracą podległego personelu; opracowywanie planu kont; kontrola nad.3.. Opis sporządził (imię i nazwisko) 5.. Księgowy musi posiadać ramy prawne, znać prawo branżowe i stale podnosić kwalifikacje.. Nowo zatrudniona osoba powinna dostać możliwość zapoznania się z tym dokumentem.Główne obowiązki na stanowisku pracy.. Do otrzymania świadectwa pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy Główny Księgowy ma obowiązek: 1..

Praca księgowa.Księgowy to poszukiwany specjalista na rynku pracy.

Zakres uprawnień: Główny księgowy posiada uprawnienia do: Osobistych kontaktów z oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznychobsługa komputera i innych urządzeń biurowych, praca z dokumentami, prowadzenie rachunkowości, dysponowanie środkami pieniężnymi, wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.. Aneks do umowy o pracę nauczyciela - do końca zajęć czy roku szkolnego.FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY.. Księgowy księgi głównej, znany również jako księgowy KG, rejestruje transakcje poprzez obciążanie i uznawanie rachunków finansowych, takich jak aktywa, pasywa, przychody, wydatki i kapitał własny.. Symbol komórki organizacyjnej: GK.. Przestrzegać tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.Opis stanowiska księgowego.. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.. W obu przypadkach może to oznaczać awans pionowy, ponieważ w wielu międzynarodowych korporacjach kontroler finansowy pełni jednocześnie funkcje typowe dla głównego księgowego i właśnie kontrolera.. umiejętności analityczne; umiejętność pracy w zespoleW opisie danego stanowiska należy wpisać jedynie te zadania, które są przypisane do danego stanowiska pracy..

Główny księgowy może awansować na stanowisko dyrektora finansowego lub kontrolera finansowego.

Opis stanowiska •prowadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki,•sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (VAT, CIT),•bieżąca sprawozdawczość finansowa dla GUS, US, NBP,•sporządzanie bilansu przepływu środków pieniężnych,•kontrola operacji księgowych.. Uporządkowania swojego miejsca pracy, zabezpieczenia, po .Oferta pracy dla głównych księgowych ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.. Główny księgowy może również zostać powołany na stanowisko członka zarządu, co ma miejsce zwłaszcza w mniejszych firmach.Głównym celem stanowiska jest prowadzenie księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Bankowość / Księgowość.Opis stanowiska pracy to dokument, w którym znajdują się istotne informacje, zarówno dla pracownika, jak i dla przedsiębiorstwa.. Miejsce na podpisy przełożonego i pracownika .. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie.Główna księgowa odpowiada za stan dokumentacji, jej przechowywanie i archiwizację, zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi, współpracuje z bankami i innymi klientami.. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania pracownika z danym dokumentem, ponieważ znajduje się w nim m.in. zakres wykonywanych obowiązków na danym stanowisku.8.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: .. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymaga się biegłej znajomości przepisów finansowo-podatkowych, celnych i dewizowych.Natura pracy.. Data sporządzenia opisu.. Miejsce stanowisk w strukturze organizacyjnej — Pion — Dział.. Rubryki uzupełnione całkowicie lub częściowo: 1.. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem pełnej księgowości spółki zgodnie z polskimi i grupowymi standardami; Zarządzanie działem finansowo - księgowym (10+) Kontrola prawidłowości operacji finansowo-księgowych ujmowanych w księgach; Nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów księgowychDla naszego klienta, prężnie rozwijającej się firmy produkcyjnej działającej w ŁSSE, poszukujemy osoby na stanowisko: Główny księgowy/Główna księgowa stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dużą samodzielność i niezależność w podejmowaniu decyzji możliwość posiada realnego wpływu na podejmowane decyzje w .Opis stanowiska pracy to dokument, który zawiera bardzo dużo ważnych informacji zarówno z punktu widzenia organizacji jak i pracownika.. Przygotowuje również raporty księgowe na koniec każdego miesiąca lub kwartału.Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionym w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik działu, główny księgowy 21 10.. Podstawowe obowiązki.. dekretacja dokumentów; bieżąca kontrola finansowo - księgowa; terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej; przeprowadzanie okresowej kontroli kont; Najważniejsze kompetencje zawodowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt