Ewaluacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Pobierz

Należy uwzględnić w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzą motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego .Jun 13, 2022Dec 7, 2020Rozmowa z uczniami jest nieodzownym elementem mojej pracy.. 8.SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ TEMAT: Wydłużamy czynnie kręgosłup MIEJSCE: sala gimnastyczna METODY:zabawowa, zadaniowa ścisła, bezpośredniej celowości ruchu, ekspresji twórczej.. grzbietu i brzucha - ćwiczenia w parach.. Wyrażają również nadzieję, że szkoła dołoży starań, by zajęcia te były uzupełniane zajęciami prowadzonymi na pływalni.. Klasy I-III.. Ewaluacja działań korekcyjnych opiera się na wnikliwej obserwacji uczniów podczas zajęć, a następnie na bieżącym odnotowywaniu umiejętności i poprawności wykonywania ćwiczeń.Metody prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej: - metoda zabawowo - naśladowcza - metoda bezpośredniej celowości ruchu - zadaniowa - metoda ścisła - metody twórcze - ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa - powiązanie ruchu z muzyką, ruchu rozwijającego W. Scherborne.. x przykŁadowy scenariusz zajĘĆ 17. xi ewaluacja 19. xii bibliografia 20.W trakcie zajęć korekcyjno-kompensujących, czyli gimnastyki korekcyjnej, dziecko poznaje własne ciało i odkrywa, jakie są różnice pomiędzy prawidłową i nieprawidłową postawą..

Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjnej.

"Berek poprawna postawa".. - opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów bhp w czasie zaj ęć gimnastyki korekcyjnej.EWALUACJA DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH Praca na zajęciach gimnastyki korekcyjnej powinna być oceniana zawsze pozytywnie, co służy wzmocnieniu motywacji do korygowania postawy.. Przed podjęciem działań dydaktycznych zmierzających do ewaluacji skonstruowanego programu, z rodzicami dzieci, które powinny uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej zakwalifikowanych na podstawie badania lekarskiego.Treści zawarte w programie oraz cele zgodne są z podstawą programową I etapu edukacji.. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 1. i wstĘp 3. ii cele edukacyjne 4. iii zadania szkoŁy 5. iv Środki formy organizacji lekcji 6.. PRZYBORY I PRZYŻĄDY:piłki, drabinki, kawałki bibuły.. Pozycja wyjściowa do ćwiczeń mięśni brzucha, oddechowych i obręczy barkowej.. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha - ćwiczenia z piłkami.. 2.Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.. Wodzisław Śl.. Ćwiczenia elongacyjne bierne.. Gry i zabawy korekcyjne - pozycje izolowane.. Stara się dokładniej wykonywać szlaczki.. Może wzmocnić mięśnie posturalne, które odpowiadają za prawidłową postawę, a więc mięśnie grzbietu, brzucha i te, które stabilizują kręgosłup.Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu mogą stanowić ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki..

Przepisy BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

EWALUACJA PROGRAMU -pomiary i badania uzupełniające , -okresowe badania u lekarza ortopedy , .6 days agoPodstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń przedstawiono uwzględniając ich korzystny lub szkodliwy wpływ na korygowanie wad.. konieczne jest rozwijanie umiejętności wnioskowania i przewidywania.GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY.. FORMY:indywidualna, frontalna.. Ewaluacja programu Z uwagi na specyfikę zajęć trudno jest nauczycielowi prowadzącemu zajęcia gimnastyki korekcyjnej dokonać pomiaru osiągnięć ucznia i zmierzyć efekty pracy.. Zajęcia były interesujące i ciekawe - 60% zawsze, 20% często, 20% czasami.. Ćwiczymy na przyrządach, zwisy - skoliozy.. Część wstępna.. Nie wymaga uzupełnień, bądź poprawek.Prowadzę zajęcia gimnastyki korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim.. 1.Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.. W pozycji tej uzyskuje się największą bierną korekcję postawy oraz największe odciążenie od działania sił grawitacji.Slajd 11 EWALUACJA DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH • Praca na zajęciach gimnastyki korekcyjnej powinna być oceniana zawsze pozytywnie, co służy wzmocnieniu motywacji do korygowania postawy.. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń - skolioza opis wady.. Jest także sposobem do diagnozowania potrzeb i zainteresowań wychowanków, dlatego często rozmawiałam z uczniami na temat ich zainteresowań m.in. podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć promocji zdrowia, gimnastyki korekcyjnej..

4.Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem uwzględniały przede wszystkim indywidualne potrzeby.TEMAT ZAJĘĆ - TERMIN REALIZACJI - UWAGI 6.. Aby uchronić się przed złapaniem przez berka należy stanąć w poprawnej postawie- plecy wyprostowane, łopatki .Program gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III został opracowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012.. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE: Postaw - uczeń:Klasy I-III | tekst nr 7690.. Niska pozycja Klappa - wzmacniamy klatkę piersiową.. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wad postawy oraz wskazania- wdro żenie do przeprowadzania w czasie lekcji ćwicze ń; - pedagogizacja ; - opanowanie terminologii pozycji wyj ściowych i ćwicze ń koryguj ącym dan ą wad ę postawy w realizacji zada ń indywidualnych i z współ ćwicz ącym.. Prawidłowo odwzorowuje poznane litery.wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej.. Przeprowadzona wśród uczestników zajęć ankieta ewaluacyjna wykazała, że uczniowie: 1.. • Ewaluacja działań korekcyjnych opiera się na wnikliwej obserwacji uczniów podczas zajęć, a następnie na bieżącymprogram wŁasny z gimnastyki.. Prawidłowo uzupełnia rymy.. Umożliwienie udziału w zajęciach wszystkim dzieciom, w tym dzieciom zagrożonym wadami postawy, oraz o obniżonej sprawności fizycznej..

korekcyjnej dla dzieci 6-10 letnich.

Podsumowując powyższy program i jego ewaluację należy stwierdzić, iż jest on w 100% potrzebny i skuteczny.. Człowiek w swych mechanizmach adaptacyjnych nie nadąża za dynamizmem zmian cywilizacyjnych.Program zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej (skolioza) dla uczniów Gimnazjum Opracował: Rafał Mróz Żywiec 2003 I. spis treŚci.. Jedynie częściowo możliwe jest sprawdzenie osiągniętych celów poprzez kontrolne badanie lekarskie.Gimnastyka korekcyjna - program nauczania Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny.. rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialogu.. Naboru dzieci na zajęcia gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej dokonane zostałyW trakcie prowadzonych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dziewczynka lepiej radzi sobie z zadaniami wymagającymi od niej wytężonego wysiłku umysłowego, potrafi odpowiednio utrzymać poziom uwagi na zadaniu.. Wzmacniamy mm.. KLASA - III PROWADZĄCA - Violetta Tymieniecka Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klasy III przebiegły zgodnie z założonymi celami.. Wiedzą, jak prawidłowo wykonać ćwiczenia - 40% zawsze, 60% często.. FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ - zabawy ruchowe - gry ruchoweGeneralnie, rodzice są zadowoleni z faktu prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkole.. konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych.. opracowała: mgr katarzyna ciereszko.. Uwzględnione w nich zadania korekcyjne, przeciwwskazania i zalecenia dla poszczególnych wad.. Wstęp Szybki rozwój postępu technicznego w sferze informatyki i mechaniki, jaki nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu zakłócił naturalny rozwój człowieka.4.Ewaluacja programu Z uwagi na specyfikę zajęć trudno jest nauczycielowi prowadzącemu zajęcia gimnastyki korekcyjnej dokonać pomiaru osiągnięć ucznia i zmierzyć efekty pracy.. Jedynie częściowo możliwe jest sprawdzenie osiągniętych celów poprzez kontrolne badanie lekarskie.- ćwiczenia korygujące płaskostopie, - umiejętność wykorzystania przyborów w ćwiczeniach korekcyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt