Kto podpisuje delegację dla dyrektora szkoły

Pobierz

Ewidencja czasu pracy dyrektora (listę obecności) musi być prowadzona i przechowywana w bibliotece, albowiem prowadzi je i przechowuje pracodawca.. Podstawa prawnaInstytucja okresowego powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie dyrektora szkoły jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że funkcję dyrektora pełni wyłącznie osoba, której powierzono funkcję w trybie art. 36a ust.. Przez sam fakt powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole jednostka samorządu terytorialnego nie staje się pracodawcą dyrektora, to szkoła jest pracodawcą.. Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i .ODPOWIEDŹ: Wynagrodzenie dyrektora wypłaca komunalny zakład budżetowy.. Kto ustala nagrody dla uczniów?. Jest on bowiem pracownikiem szkoły, którą kieruje.Polecenie wyjazdu służbowego (delegację) dla dyrektora miejskiego domu kultury (samorządowa instytucja kultury) podpisuje główna księgowa.. 25.03.2022 .. Pandemiczny poradnik dla bibliotek.. Należy go "rozpisać" w zwykły sposób, tj. wykazując wszystkie dane odnośnie do tego dnia, które objęte są .Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony - po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa) i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Do tej pory rachunki pod względem formalno-rachunkowym były podpisywane przez skarbnika gminy będącego jednocześnie głównym księgowym szkół, a teraz podpisywać ma osoba, która dekretuje rachunki, natomiast "zatwierdzono do wypłaty" podpisuje kierownik jednostki..

Zgłoś #4 Guest_Monia GościeKto jest pracodawcą dyrektora szkoły?

Prawo.. Pomimo że dyrektor został zatrudniony przez wójta, dyrektor nie jest pracownikiem urzędu gminy.. Osoba, która się zwalnia, winna od dyrektora otrzymać delegację - np. zwalniam się do lekarza, mam badania, biorę delegację, stempluję w przychodni, przynosze.. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły nie oznacza powierzenia pełnienia funkcji.Wynika to z tego, że statut instytucji kultury może przewidywać jedynie utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora (art. 15 ust.. Zgodnie z art. 94 pkt 9a-9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Wynika z tego, że główny księgowy w ogóle nie podpisuje się na rachunkach.Za bezpieczeństwo uczniów (i wszystkich innych osób) uczestniczących w rekolekcjach odpowiada organizator rekolekcji (za wyjątkiem sytuacji, w której rekolekcje odbywają się na terenie szkoły - wówczas dyrektor jest współodpowiedzialny z organizatorem rekolekcji za bezpieczeństwo uczniów; należy jednak zaznaczyć, że wątpliwe prawnie jest organizowanie przez kościoły lub związki wyznaniowe rekolekcji na terenie szkoły).Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.Oznacza to, że to dyrektor podejmuje decyzję.. To na jego podstawie pracodawca dokonuje rozliczenia kosztów delegacji..

... natomiast premię pozostałym pracownikom szkoły przyznaje dyrektor szkoły.

odpowiedzi, które sie pojawiły to: wszystkie te czynności szkoła, wszystkie te czynności UM, pieczątka szkoła, wypłata szkoła, podpis wójta,-dokument podróży służbowej - ewidencja przebiegu pojazdu sporządzona według następującego schematu: dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania ) osoby odbywającej podróż, numer rejestracyjny i pojemność silnika pojazdu, data i cel wyjazdu, miejsce rozpoczęcia podróży służbowej i miejsce docelowe, liczba faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za przejechany 1 km, kwotę zwrotu, tj. pomnożenie stawki za 1 km przez liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, podpis .Dokumentem potwierdzającym odbycie podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego.. Jednak jeśli w statucie nie przewidziano stanowiska zastępcy dyrektora, to do ustalenia pracownika, który zastąpi dyrektora, podczas jego dłuższej .Rozporządzenie wyróżnia dwa tryby przyznawania świadczeń dodatkowych, jeden dla dyrektorów, prezesów lub zarządców, a drugi dla ich zastępców, członków zarządu i głównych księgowych.. Zobacz również: Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych 2019 r. UZASADNIENIE: Zatrudnianie i zwalnianie .Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w szkole podstawowej na 13/18 etatu..

Nauczyciel w swojej macierzystej szkole jedzie na wycieczkę - ma delegację.

W drugiej szkole uzupełnia etat oraz na podstawie dodatkowej umowy o pracę ma dodatkowo 3/18 etatu.. 1 lub ust.. Zabrania się nauczycielom zabierania dokumentacji szkolnej z miejsca wyznaczonego na jej przechowywanie bez zgody dyrektora Zespołu, zwanego dalej Dyrektorem.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.. 1 pkt.. UzasadnienieOkres delegacji nie jest szczególnie wykazywany w ewidencji czasu pracy.. Oznacza to, że wniosek urlopowy, delegację, ryczałt samochodowy itp. dyrektora szkoły powinien podpisywać wójt, burmistrz lub prezydent miasta.. W .w wyznaczonych miejscach i powinny być dostępne dla dyrektora Zespołu i każdego nauczyciela z niego korzystającego.. Czy inny pracownik instytucji kultury może, z upoważnienia burmistrza, podpisywać delegacje dla dyrektora, czy też powinien je wystawiać burmistrz?1.. To ta jednostka jest dla niego pracodawcą.. Stawki dla pracowników nie będących nauczycielami ustala dyrektor w zakresie .W przypadku wyjazdu krajowego pracownik, który korzysta z noclegu, ale nie przedłoży rachunku, powinien otrzymać ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety (czyli w 2019 roku jest to 45 zł)..

6 ( ocena pracy dyrektora wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego) art. 9b ust.

1 ( jest członkiem komisji, kwalifikacyjnej powołanej dla dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego), art. 26 ust.2 (stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa), art. 66 ust.. Starostwo?No to starosta.Zgodę również może wyrazić ten kto deleguje rozliczasz stawką za 1 km przebiegu Zgłoś #3 Guest_kk Goście Napisano 19 czerwiec 2009 - 11:23 Delegację dyrektora podpisuje burmistrz/organ prowadzący/ i na delegacji wskazuje środek lokomocji - PKP,PKS czy samochód prywatny.. W tym czasie za mnie na lekcji jest koleżanka i to ONA SIE PODPISUJE.Delegację dla dyrektora biblioteki podpisuje pracownik wyznaczony przez dyrektora - jego zastępca, główny księgowy lub pracownik zajmujący się sprawami kadrowymi w bibliotece.. Ryczałt ten przysługuje wtedy, kiedy nocleg trwa co najmniej 6 godzin między 21:00 a 07:00.Zgodnie z ustawą KN są to tylko niektóre uprawnienia nadane mocą; art. 6a ust.. 7 pkt.1 (jest organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA), art. 9g ust.3 pkt.. : Dz. U. z 1998 r.Pytanie: Czy dyrektor szkoły, w której nie ma wicedyrektora, może sam siebie delegować na wyjazd służbowy podbijając delegację płaconą z budżetu szkoły, czy powinien to robić wójt gminy?A pod kogo szkoła podlega?. Czy w drugiej szkole też powinien otrzymać delegację, czy też nauczyciel musi wziąć .Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu W szkole odtwarzana była zaginiona dokumentacja (arkusze ocen).Obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące kryteriów stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora szkoły mogą prowadzić do naruszenia konstytucyjnej gwarancji równości i domniemania niewinności.. 1 ( wydaje polecenie .Ponieważ to dyrektor ustala organizację pracy, ma prawo zgodzić się na zastępstwo koleżeńskie.. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki .Pod treścią umowy z takim określeniem stron wystarczy wówczas podpis pełnomocnika dyrektora oraz drugiej strony umowy, np. jak w przykładzie we wzorze Zbigniewa Nowaka i Leszka Czarnego.. W pierwszym trybie świadczenie przyznaje właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego.Jak technicznie wygląda wystawienie druku delegacji, czyja pieczątka firmowa znajduje się na druku , kto podpisuje polecenie wyjazdu, kto płaci za delegację?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt