Przypis artykuł w czasopiśmie

Pobierz

Kilka przykładów jak zbudować poprawny przypis do pracy licencjackiej lub magisterskiej: 1.. 17), do cytowania artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych należy używać następujących szablonów:1) przypis zwykły - wskazuje skąd pochodzi informacja, np. 1 M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.. Następnie podajemy tytuł (ujęty w cudzysłów) i numer czasopisma oraz numery stron, na których znajduje się dany artykuł, np.Artykuł w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/zeszyt (issue) w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona opatrzona jest numerem 1) Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Inicjał imienia autora.. 2 Tamże.Zasady sporządzania przypisów w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie "Kultura - Media - Teologia": 1.. Jeśli odwołujemy się do tej samej pozycji, ale innej strony, wystarczy po "tamże" lub po "ibidem" dodać numer tej strony.. Główne zasady.. 1 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo.. lub odpowiednik łaciński: Ibidem.. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: elementy opisu należy przejmować z karty tytułowej w języku i pisowni oryginału; w przypadku występowania więcej niż jednego .Przypis do stron internetowych powinien zawierać: adres strony internetowej (URL), (data aktualizacji lub data ostatniej wizyty na stronie), W dobrym tonie jest opisać stronę, a nie tylko zamieszczać sam adres, z którego często nie da się wywnioskować tematyki strony.Dokumenty niesamoistne w książce Artykuł (rozdział) w pracach zbiorowych jednotomowych Szablon Nazwisko i Inicjałimienia autora artykułu,Tytułartykułu..

Przypisy do artykułu w czasopiśmie naukowym.

Y., Nazwisko3, Z.. W wypadku artykułów publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych należy na końcu podać zakres stron całego artykułu.. Jeśli jednak powołujemy się na artykuł z dziennika, zapiszemy go następująco:Przypisy wskazują źródło informacji po to aby każdy mógł zweryfikować konkretne stwierdzenie czy teorię, odsyłają, wyjaśniają lub uzupełniają wiedzę czytelnika o dodatkowe informacje.. Pamiętaj, aby we wszystkich przypisach stosować pisownię albo łacińską, albo polską - nie należy mieszać!. Tytuł artykułu.. Jeśli od razu w kolejnym przypisie powołujemy się na tą samą pozycję, wystarczy zapisać: Tamże.. Przykład przypisu do artykułu w czasopiśmie naukowymJeśli korzystamy z artykułu w czasopiśmie, po podaniu nazwiska autora, roku wydania oraz tytułu tego artykułu umieszczamy przyimek "w" z dwukropkiem ujęty w nawias okrągły.. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł.. "Górny Śląsk - wczoraj i dziś" 2008, nr 4 (120), s. 35-45. zrozumienie treści i rozszerzający omawianą problematykę.. W związku z tym, iż przypisy, będące ukłonem w stronę czytelnika i jego zainteresowań, odgrywają tak istotną rolę w tekście (zwłaszcza w pracy naukowej), należy tworzyć je starannie i .• ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE) - w którym każdy kolejny numer/zeszyt w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona opatrzona jest numerem 1: Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z..

Tytuł artykułu.

Dokumenty elektroniczne.. ), jeśli to one są ostatnim znakiem w zdaniu).. Stępień) • Należy używać polskiej nomenklatury: tenże, tamże PRZYPISY wzór ogólny: K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 18-20.Przykładowe przypisy w pracy licencjackiej.. 1Przypisy sporządzamy w celu identyfikacji publikacji źródłowych, z których korzysta się przy pisaniu własnej pracy.. Witkiewicz (między S. i I. nie stawiamy spacji; stawiamy ją dopiero pomiędzy inicjałem/inicjałami imienia i nazwiskiem) ►pełny tytuł (wraz z podtytułem, zapisany kursywą),Zasadniczym powodem, dla którego stosujemy przypisy i bibliografię jest wskazanie źródeł, z których korzystaliśmy, aby mogła powstać praca zaliczeniowa lub dyplomowa, rozprawa akademicka czy artykuł naukowy.Tekst z czasopisma.. Gdy kolejny w tekście cytat odwołuje się do tego samego dzieła i tej samej strony dajemy: 2 Ibidem.. Nazwisko autora, Tytuł artykułu kursywą, "Nazwa czasopisma ujęta w cudzysłów", rok wydania, numer czasopisma, strona.. i znaku zapytania (?. Nazwisko, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma" rok wydania, numer (i inne oznaczenia numeru), strona.. Tytuł czasopisma (lub jego skrót) Rok; Wolumen (numer -może zostać pominięty, jeśli numeracja stron w obrębie kolejnych miesięcy jest ciągła): strony.Przypis do takiego artykułu powinien zawierać: Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko tłumacza, "Tytuł czasopisma", numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer lub zeszyt, numery stron, na których zawarty jest artykuł,Pisząc prace magisterskie, dyplomowe, projekty w postaci artykułów naukowych, należy podać spis źródeł bibliograficznych, tj. literaturę przedmiotu..

"), Tytuł artykułu.

Np.: M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjskie wymiary nacjonalizmu z perspektywy środkowoeuropejskiej, "Przegląd Polonijny" 1995, nr 1, s. 115.- Kiedy przytaczasz ten sam artykuł z czasopisma w kolejnym przypisie.. Książka: [1].. Czyli: Imię (imiona) autora.. Nazwisko, tytuł (zapisany kursywą), tytuł czasopisma, numer czasopisma, miejsce i rok wydania, strona Analogicznie wygląda sytuacja z artykułami naukowymi w zbiorach takich artykułów wydanych w formie .Artykuł w czasopiśmie: jak cytować w stylu Chicago - przypisy i bibliografia (wyd.. Znak przypisu stawiamy PRZED kropką, kończącą zdanie (ale po wykrzykniku (!). D. Lachowska, Warszawa 2002, PWN, s.223.. Artykuł z czasopisma: [9].. Poniżej znajdziesz zasady stosowania przypisów, dowiesz się jak je tworzyć i kiedy stosować.. Podtytuł[W:] Inicjał imienia i Nazwisko redaktora (red.), Tytułcałości, Oznaczenie wydania (pierwsze pomijamy), Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, LokalizacjaJedynie w przypisach można ewentualnie stosować tylko inicjał imienia, również przy pierwszym przytoczeniu.. Tak czy owak, inicjał imienia powinien pojawić się w każdym kolejnym pojawieniu się danego autora w przypisie (dotyczy także imion tłumaczy tekstów obcojęzycznych)..

Jak robić przypisy?

Jest to bibliografia załącznikowa.4.. (rok).RODZAJE PRZYPISÓW: •rzeczowe -objaśniające tekst główny -np. chcemy dodać jakieś informacje, ale zaburzyłoby to tekst danego fragmentu pracy, z reguły dotyczy jakichś wątków pobocznych •słownikowe -objaśniające wyrażenia obcojęzyczne, fachowe, mało znane, wyjaśnienia skrótów; •bibliograficzne (powołania) -objaśniające źródło zamieszczonego cytatu .Przypisy i bibliografię należy sporządzić zgodnie z poniższym wzorem: Uwagi ogólne: • Informacja o wydawnictwie - opcjonalna • Kolejne skróty wielu imion autora - nierozdzielone spacją (np.:A.B.. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strona początku-strona końca.Gdy przypis jest do artykułu z prasy to po tytule artykułu podajemy tytuł czasopisma, jego nr itd.. A.Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat konferencyjny).. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie).. Artykuły w czasopismach, publikacjach nieperiodycznych, na stronach www Andrusieczko P., Problemy narodowościowe na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, "PrzeglądPublikacja naukowa - artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.. W Chicago - przypisy i bibliografia (wyd.. 5) Artykuł w czasopiśmie: Inicjał imienia.. Jeśli podajemy źródło artykułu, który opublikowany został w czasopiśmie, adres bibliograficzny powinien zostać zapisany: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska.. Łużyniecka E., Architektura opactwaPrzypisy - wydzielony, uzupełniający fragment tekstu - to nieodłączny element różnych rodzajów publikacji, służący uściśleniu pewnych zawartych w dziele informacji, ułatwiający (a niekiedy wręcz umożliwiający!). Tomaszewski Stanisław Ignacy Witkiewicz → S.I.. Opracował Marcin TrzęsiokArtykuł w czasopiśmie Nazwisko i inicjał imienia (do 6 współautorów, jeśli więcej to dalej "i wsp.".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt