Przykłady współczesne zagrożenia

Pobierz

Grupy te należą głównie do społeczności homoseksualnych.. W społeczeństwie dostrzegamy wiele zachowań patologicznych.. Na tej lekcji nauczymy się : charakteryzować współczesne zagrożenia cywilizacji spowodowane postępem technicznym, wymieniać przykłady współczesnych zagrożeń, przedstawiać przykłady osiągnięć technicznych, dzięki któremu człowiekowi żyje się lepiej.Zagrożenia Zagrożenia najogólniej można podzielić na naturalne (w prawie polskim zdefiniowane jako katastrofy naturalne) oraz cywilizacyjne (awarie techniczne i inne zdarzenia związane z działalnością człowieka).. Związane są one.. Naturalne (woda, powietrze, ogień.. Kwestia osiągnięcia oraz utrzymaniaFundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków.. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna……… 24 2.4.. Homoseksualizm jest nielegalny w około 73 krajach.DworeckiS, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa, str. 61.. Wiele z nich jest ze sobą ściśle powiązana przyczynowo.. • Sporo problemów mają użytkownicy bankowości elektronicznej -.. Walka z terroryzmem staje przed nowymi wyzwaniami na skutek powstawania nowych technologii, które są wykorzystywane przez terroryzm.- Zagrożenia rodzinne..

Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

W sferze materialnej asyme-Patologia ogólnie mówiąc to nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.. Taka sytuacja wystąpiła np. w lasach sudeckich, gdzie na wskutek silnego osłabienia drzewostanów przez emisje przemysłowe .Zagrożenia cywilizacyjne takie jak: • brak nowych źródeł energii, • nadużycie wiedzy przeciwko ludzkości tj. nieprzestrzeganie etyki naukowej przy opracowywaniu nowych wynalazków, • unikanie rozwiązywania sporów na drodze pokojowej, • nierównomierność rozwoju cywilizacyjnego, • rozwój agresywnych ideologii,ukierunkowanych.. Na ten problem zwróciło uwagę njwięcej ankietowanych z Ameryki Półnonej (27,3 proc.).. FOMO - uzależnienie od dostępu do informacjiZaburzenie seksualne, które dzięki powszechności internetu stało się wielokrotnie silniejszym zagrożeniem niż przed epoką internetu.. Wymienione i omówione są na początku, ponieważ stanowią niewątpliwie największe zagrożenie dla człowieka XXI stulecia.. Jednakże warto zaznaczyć, że coś co z jednej strony jest szansą z drugiej może okazać się poważnym zagrożeniem.Brak wody | Scott Olson / Staff / Getty Images.. Aktualne zagrożenia przestępczości zorganizowanej w Polsce……… 15 2.2 Zorganizowana przestępczość kryminalna ………18 2.3. adopcja ataków na banki zachodnie..

Pedofile podejmują działania nawet na powszechnie ...Zewnętrzne zagrożenia polityczne.

Niestabilność polityczna (15,5 proc.)zagrożenia dóbr publicznych (awarie, katastrofy, klęski naturalne, epidemie); zagrożenia porządku publicznego (zamachy, uprowadzenia, przetrzymywanie zakładników, demonstracje i protesty, kradzieże, włamania, korupcje); zagrożenia międzynarodowe i krajowe mogące mieć wpływ bezpośredni lub pośredni.2.1.. Z rozwojem cywilizacyjnym łączy się także wzrost demograficzny i powstawanie wielkich aglomeracji, gdzie każda awaria może przekształcić się w poważny kryzys, wynikający z przerwania dostaw wody, energii elektrycznej czy gazu.. W pewnych rejonach nadal aktywne sąWyróżniamy wówczas zagrożenia: polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ekologiczne i informacyjne.. Istnieją programy profilaktyczne opracowane specjalnie w celu zwalczania najbardziej narażonych grup..

Po zagrożeniach politycznych pochodzących z zewnątrz należy poświęcić uwagę na zagrożenia wewnętrzne.

Przykłady zagrożeń należących do każdej z tych kategorii zaprezentowano na ilustracji 2.Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa znaleziono narzędzia służące skanowaniu komputerów w celu znalezienia dziur w sys-temach zabezpieczeń.. ziemia, kosmos).. 3.1.Walka informacyjna obejmuje współcześnie: manipulację informacją, szerzenie propagandy, nieautoryzowane korzystanie z zasobów informacyjnych, bomby logiczne, blokowanie systemów łączności oraz fałszowanie informacji i wykorzystywanie tzw. fabryk trolli.Zagrożenia trwałości lasu.. CERT POLSKA.Szczególnym rodzajem zagrożenia są pożary lasów, które mogą powodować znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu (zniszczeniu może ulec cenna fauna i flora), stwarzają powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i powodują z reguły olbrzymie straty materialne.Można jednak rozszerzyć ją o wyszczególnienie czynników, takich jak: uprzemysłowienie i nieustanne rozbudowy obszarów miejskich i wiążące się z nimi skażenie środowiska naturalnego, nowe technologie, zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, hałas i zagrożenia wynikające z niezdrowego stylu życia - rozumianego jako spożywanie tłustych i znacznie przetworzonych potraw, niska aktywność fizyczna, siedzący tryb życia, palenie papierosów, spożywanie .HIV i AIDS..

Na przykład, przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, ubytek lasów, zasobów naturalnych, zmiany ...Oto najpoważniejsze dziś zagrożenia w internecie.

W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie istniejących.. z niedostosowaniem się do norm, wzorów i wartości, które są powszechne w danej grupie, w danym społeczeństwie.Zagrożenia asymetryczne, niekonwencjonalne, hybrydowe czy niestandardowe to elementy, w większej lub mniejszej części, wszystkich konfliktów zbrojnych, stąd zasługują na szczególną uwagę analityków, ekspertów i badaczy bezpieczeństwa międzynarodowego.. Innym przykładem najbardziej rozpowszechnionych problemów społecznych jest epidemia HIV / AIDS.. (tzw. ransomware) • Phishing dalej trzyma się mocno.. Niepokoi on również millenialsów z Europy (21,5 proc.) oraz w mniejszym stopniu mieszkańców Ameryki Południowej, Karaibów oraz Afryki.. Rozdział III Prawo karne, formy zwalczania przestepczosci zorganizowanej.. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące .Szanse i zagrożenia współczesnego świata dla współczesnej rodziny Każdego dnia współczesna rodzi na staje przed nowymi wyzwaniami , szansami i zagrożeniami .. Powyższe potwierdza, że atak cyberterrorystyczny na infrastruk-turę krytyczną jest w polu zainteresowania organizacji terrorystycznych, a w szczegól-ności Al .. WOJNY I KONFLIKTY.. Zagrożenia tego typu wymagają redefinicji wojny pojmowanejPoza tym takie działanie innych państw może być np. wstępem do konfliktów, w których Polska będzie musiała wziąć udział z racji swoich zobowiązań sojuszniczych, czego przykłady mamy z ostatnich lat.. ZAGROŻENIA PIERWOTNE (AWARIE, KATASTROFY, KATAKLIZMY) 1.. • Kolejnym pod względem częstości były próby żądania okupu.. Techniczne (komunikacyjne, technologiczne, budowlane, komunalne, nielegalne prze-chowywanie materiałów niebezpiecznych 3.2020r.. Globalizacja jest obecnie najważniejszym wyznaczni-kiem zagrożenia asymetrycznego, gdzie migracja jako problem międzyna-rodowy zajmuje jedno z kluczowych miejsc.. Zorganizowana przestępczość narkotykowa……… 27..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt