Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego edukacja wczesnoszkolna 2018

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. II 2020Sprawozdanie z planu rozwoju za I rok stażu - nauczyciel kontraktowy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. 3 pkt.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Stopień zawodowy: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel mianowany .. edukacji.. Olsztyn .. Kamieńsk.. 1 ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI stosowanie wiedzy Udział w formach doskonalenia i i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się Stosowanie komputerowejPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Rok szkolny .. Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 Współpraca z nauczycielami innychAwans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku"..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna.

- realizowanie zadań według planu zespołu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021r.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.. 2 pkt.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. 4 c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. Data zakończenia stażu: 31.05.2024r.. Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.. zm.)) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. PabianicePlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. )PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Poznanie procedury awansu zawodowego.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU .. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022.. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.1 projekt edukacyjny w każdym roku stażu Cały okres stażu PROCESOWI UCZENIA SIĘ § 8 ust..

na stopień nauczyciela dyplomowanego.

1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 8. ust.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu.. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.. 3 pkt.. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.. Katarzyna Lewandowska.. 2 Imię i nazwisko: Rafał Mordarski, nauczyciel mianowany .. - Edukacja Wczesnoszkolna URZ (06.07.2007) 3. studium organistowskie - dyplom Diecezjalnego Studium Organistowskiego I stopnia.. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1.Dokumentacja realizacji planu rozwoju.. - studia mgr Uniwersytet Śląski .. zawarte w Rozporządzenie MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu..

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans.

Anita Orzechowska.. Janusza Korczaka w Górnie - Punkt Przedszkolny.Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); poz. 1574 ze zm.); i wychowawczego oraz wszelkich umiejętności niezbędnych w realizacji podjętych zadań; uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego .ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz.967 z późn.zm.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im.. Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej..

Edukacja wczesnoszkolna.

1. a) Opracowanie wspólniePlan rozwoju zawodowego opracowujemy uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna.. Październik 2017r.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Katarzyna XXXX Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Stanowisko: nauczyciel pedagog specjalny Dyrektor przedszkola: XXXX Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Imię i nazwisko : Magdalena Bonat Stanowisko: nauczyciel języka polskiego .. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Author: xxx Created Date:1 Lis.2020 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Monika Pisula Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Gromadzenie świadectw , dokumentów zaświadczeń, scenariuszy i zdjęć.. Opublikowano: 15 września 2020 roku.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Karta Nauczyciela (Dz. U.. Pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.. 1 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięPLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 .- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w: • warsztatach metodycznych • szkoleniach i kursach doskonalących • konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego - udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce i poza nią.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a .Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja 1.. 2018 / 2019 § 8 ust.. Planowane działania: Formy realizacji: Termin:Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego, wychowanie fizyczne .. 2018 poz.967 z późn.. Plan rozwoju zawodowego musi uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego ujęte w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.nauczyciela dyplomowanego .. §8 ust.. nauczyciel wychowania przedszkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt