Przedmiot i zadania pedagogiki specjalnej

Pobierz

Pedagogikę resocjalizycjną interesuje wychowanie resocjalizujące, osoby wykolejone społecznie, to jest swoiście pojęte społeczne niedostosowanie.2.. Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej: a) Podstawowe terminy: PEDAGOGIKA SPECJALNA jest nauka szczegółową.. C3.Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny).. CELE I ZADANIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ.. Cele i zadania pedagogiki specjalnej Interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej Działy pedagogiki specjalnej.. Surdopedagogika - jest to dział pedagogiki specjalnej (rewalidacyjnej) zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu.. Nauczyciel wspomagający, rozwija mocne strony dziecka i kompensuje słabe.. CELE I ZADANIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ.. PRZEDMIOT PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ.. Wykłady: 1) Poznawcze podstawy diagnozy zaburzeń i oboczności rozwojowych.. Kształtowanie właściwej postawy wobec niepełnosprawności i problemów .Pedagogika specjalna - dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku .Zadania pedagogiki przedszkolnej..

Terminologia pedagogiki specjalnej.

Paradygmatyczne zmiany w pedagogice specjalnej - tradycyjne i nowe podejście do człowieka zeĆwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie na ocenę Cel przedmiotu Przedstawienie pedagogiki specjalnej jako subdyscypliny pedagogiki, w tym jej tożsamości naukowo-pojęciowej oraz paradygmatów naukowych.. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej: Przedmiotem pedagogiki resocjalizacyjnej jest każda jednostka niedosto¬sowana społecznie i zagrożona w rozwoju społeczno-moralnym.. Współczesne tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej.. 2 W3 Podstawy teoretyczne wychowania i kształcenia specjalnego (rewalidacja,Wymagania wstępne Ćwiczenia są przeznaczone dla I roku pedagogiki specjalnej studiów stacjonarnych drugiego stopnia.. Pedagogika resocjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się teorią i praktyką wychowania jednostek społecznie niedostosowanych.. Lipkowskiego: humanitarny - jednostce upośledzonej i słabszej należy zapewnić szczególne prawa do pomocy w uzyskaniu pełni rozwoju i uznania w środowisku społecznym; każdy człowiek ma prawo do normalnego trybu życia.. Zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej - jej przedmiotu i zadań oraz podstawowych obszarach pracy rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i terapeutycznej..

Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej.

Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.. 3) Typy diagnoz, etapy diagnozy, diagnoza pełna i niepełna.. (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UAM, Poznań 1997.Pedagogika specjalna-pytania egzaminacyjne.. 2) Definicje diagnozy, przedmiot diagnozy, źródła poznania diagnostycznego.. Określenie jej przedmiotu wynika ze specyfiki tego procesu, zależnej od właściwo­ści psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym.Przedmiot badań pedagogiki stanowi proces wychowania w jego różnych postaciach i formach.. Pedagogikę resocjalizycjną interesuje wychowanie resocjalizujące, osoby wykolejone społecznie, to jest .1.. Przedmiotem jej badań oraz zastosowania są głównie dzieci, które wskutek złego stanu zdrowia, uszkodzenia lub braku analizatorów zmysłowych ruchu, albo też wskutek niewydolności mózgu wymagają specyficznych metod wychowania, terapii i nauczania.1.. Celowo zorganizowana działalność wychowawcza skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, dlatego też wychowanie młodego pokolenia stanowi główne zadanie pedagogiki.. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu kierunkowego WIEDZA W_01 student opisuje przedmiot, zadania i funkcje lingwistyki edukacyjnej, jej miejsce wśród nauk pomocniczych pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej; K_W01Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk Przedmiot pedagogiki specjalnej..

Cele, zadania i założenia pedagogiki specjalnej.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych wychowawczy - jednostkę upośledzoną należy wszechstronnie kształcić i .Istnieje dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się organizacją procesu nauczania dla osób przejawiających wybitne uzdolnienia.. - Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie- pojęcia .Surdopedagogika.. Pedagogika specjalna - jej przedmiot i cele w ujęciu różnych autorów.. W tym wypadku pedagog ma za zadanie tak dobrać metody nauczania, aby podopieczny opanował materiał ale i rozwijał się w wybranej przez siebie sferze.Test PEP-R Schoplera oraz Skala Gunzburga wydają się najlepiej spełniać rolę narzędzia diagnostycznego w szkole życia.. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią pedagogiki społecznej.. Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze): Pedagogika specjalna jako nauka.. 25 Cele i zadania pedagogiki leczniczej AD.26 Pedagogika resocjalizacyjna Podzial pedagogiki na spelizacje powstal po 1968r pedagogika resocjalizacyjna jest dzialem pedagogiki specjalnej, która zajmuje się wychowaniem .konkretnych zadań..

Działy szczegółowe pedagogiki specjalnej.

Podstawowe pojęcia Pojęcie i typy rehabilitacji.. Wzmacnia samoocenę dziecka.. Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy organizmu może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej na tle przedstawicieli i zadań .. Jedność nauki, a szczególnie pedagogiki może wzbogacić wiedzę o rzeczywistości społecznej i o procesach umożliwiających człowiekowi życie twórcze.. Pedagogika przedszkolna zajmuje się problematyką zbiorowego wychowania dzieci w placówkach przedszkolnych.. Współzależność pedagogiki specjalnej i nauk z jej pogranicza; medycznych, psychologicznychi społecznych.Pedagogika specjalna - to teoria i praktyka wychowania jednostek upośledzonych.. 4) Szczegółowe aspekty diagnozy w pedagogice specjalnej.Sylabus przedmiotu.. Jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie, wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednak.Pedagogika specjalna zajmuje się prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, czyli takich, które mają za zadanie właśnie z jednej strony jak najbardziej korygować występujące deficyty, a z drugiej starać się zastępować obniżone funkcje tymi, które stanowią mocne strony danej osoby.Pedagogika specjalna - jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i. poleca 85 %.. Klasyfikacje osób z niepełnosprawnością i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.. Władysław Dykcik Pedagogika specjalna - jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj,Cele, funkcje i zadania pedagogiki specjalnej.. wychowawczy - jednostkę upośledzoną .Pedagogika specjalna jest nauką o nauczaniu i wychowaniu osób odbiegających od normy psychofizycznej.. • Cele kształcenia dla przedmiotu C1.Zapoznanie studentów z genezą i kształtowaniem się pedagogiki społecznej oraz jej problematyką.. 1 W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] Dykcik W.. Pedagogika resocjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się teorią i praktyką wychowania jednostek społecznie niedostosowanych.. Cele pedagogiki specjalnej wg.. Ukazanie przemian w podejściu do osób z niepełnosprawnością w kontekście idei społecznej integracji i normalizacji.C3.. Prawidłowe posługiwanie się terminologią dotyczącą pedagogiki specjalnej i terapeutycznej C5.. Szczególnie jednak pedagogika resocjalizacyjna zajmuje się dziećmi i młodzieżą, która znalazła się w utrudnionych warunkach rozwojowych i która na skutek tego .Zakres tematyczny.. Pedagogika społeczna - geneza, miejsce wśród nauk, charakterystyka ogólnaIII..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt