Ocena rozprawki kryteria

Pobierz

KOMPOZYCJA: 2.. Realizacja tematu wypowiedziObowiązkowe będzie natomiast odwołanie do treści i problematyki lektury obowiązkowej oraz do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Przemówienie.. List motywacyjny 31.. Wymagania szczegółowe Klasy IV-VI 1.. TEMAT (0 - 7)* I.. 0-1 Tekst jest w pełni zgodny z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).Kryteria oceny.. Doceniam wysiłek, jaki włożyłeś w tę prace .Zasady oceniania - próbny egzamin ósmoklasisty.. JĘZYK I STYL: 3.Kryteria oceny rozprawki - Polski na pięć!Aby odwołanie było właściwe, powinno spełniać dwa zasadnicze kryteria: - powinno odnosić się do tekstu kultury (a zatem dzieła literackiego lub malarskiego, filmowego, muzycznego, teatralnego, ewentualnie rzeźby, albo innego wytworu kultury jak np. forma dziennikarska, instalacja artystyczna czy fotografia); - powinno być związane z zagadnieniem wspomnianym w temacie rozprawki w taki sposób, by przyjętą tezę umacniać (ale można sobie też wyobrazić rozprawkę, w której .Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki.. Przedstawienie problematyki utworu.. Wpro­wa­dze­nie do tema­tu, wyja­śniasz, jak trze­ba rozu­mieć pole­ce­nie (4−5 zdań) Teza (1 zda­nie oznajmujące) 2 aka­pit.. Trafny tytuł (związany z treścią pracy) 0 - 1p.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu..

Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.)

Punktacja.. Możesz dowolnie wybierać kryteria oceny, przypisywać .Kryteria oceny rozprawki Sformu A ł owanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawno ść rzeczowa D Zamys ł kompozycyjny E Spójno ść lokalna Poprawno F Styl tekstu G ść j ę zykowa H Poprawno ść zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Uzasadnienie trafne, szerokieKRYTERIA OCENY ROZPRAWKI Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. 0 - 1p.To idealna sytuacja, w której uczeń nie jest zaskakiwany oceną, kryteria były czytelne i łatwe do zastosowania, więc uczeń już na etapie wykonywania zadania może przewidzieć stopień.. Kompozycja tekstuKRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.. Zmienią się również zasady oceniania prac..

Zdający oddziela fakty od opinii.Kryteria oceniania rozprawki matura cke.

Czytanie utworów literackich.Nauczenie się, jak oceniać z kompleksowej perspektywy zadań z wieloma stronami do obserwacji, ułatwia wskazówki w procesie oceny, a także pomaga uczniom dowiedzieć się więcej o obszarach, w których muszą się poprawić, a także wyjaśnia, co tak naprawdę oznacza ocena.. Powołanie się na znane autorytety.. Wywiad 1.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym.. Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np.Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Podanie 28.. Opis postaci .. Rozprawka 27.. Rozwiązanie Król, Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 6.2.. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI • • • • • • • • Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.. (np. rozprawki) ALBO ciekawe, R - rozprawka A - artykuł L - list formalny.Napisz na ten temat rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i. się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z tabelą C.Ocenianie.. Życiorys 29.. KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM 1..

Ponieważ ortografia nie była przedmiotem oceny, stopień jest za treść i układ rozprawki.

Opowiadanie 3.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. Poprawne rozwiązanie D Zadanie 5.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.. Wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca, czasu oraz celu.Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (na przykład po przez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym, użycie zwrotów grzecznościowych).. Zaproszenie Nr Kryteria Liczba punktówKryteria oceny rozprawki napisane w języku ucznia i dostosowane do egzaminacyjnych zasad oceniania wypracowań o charakterze argumentacyjnymKryteria.. Rozumienie wypo-wiedzi.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II.. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.. Wyraźne sformułowanie tezy Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach (autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, wydawnictwo) - co najmniej trzy informacje.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieich rodzicom w zrozumieniu zasad nie tylko komponowania, ale także oceniania rozprawek..

Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym oceniana będzie w następujących kryteriach: 1.

(0-2) Zasady oceniania 2 pkt - uczeń uzasadnia swoje stanowisko, podaje dwa argumenty.Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w gimnazjum: opis przeżyć wewnętrznych, opowiadania, przemówienia, rozprawki, czarakterystyki, recenzji, dzieła sztuki KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.Mam nadzieję, że dołączony do każdego punktu krótki opis pomoże uczniom i ich rodzicom w zrozumieniu zasad nie tylko komponowania, ale także oceniania rozprawek.. Kształcenie literackie i kulturowe.. Punkacja: REALIZACJA TEMATU: 1.. (0-2) Wymaganie ogólne I.. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności.Mój autorski schemat pisania wypracowania na maturze 2023: 1 aka­pit.. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich […].. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.). Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE rozumie większość poleceńKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Opowiadanie z dialogiem 4.. Temat i forma ( 10 pkt.). Zgodność pracy z tematem.. Zaproszenie 2.. Realizacja tematu wypowiedzi 2.. Elementy retoryczne 3. Kompetencje literackie i kulturowe 4.. Temat i forma ( 10 pkt.). Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Rozprawka da się lubić2 Jak skutecznie przygotować uczniów do napisania rozprawki na egzaminie po ósmej klasie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt