Sprawozdanie z zajęć dodatkowych w szkole

Pobierz

Raporty z analizy wyników nauczania 14.. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. Zajęcia wspomagające, zgodnie z § 10i ww.. Sprawozdanie pomaga w nauce pisania recenzji, reportażu i protokołu.. Janusza Korczaka w Choceniu W roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia dla uczniów w ramach innowacji pedagogicznej "Programowanie bez tajemnic".. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole (opiekun stażu, wychowawca klasy, opiekun samorządu szkolnego, koordynator szkolnego wolontariatu itp.) Godzin pracy nie ewidencjonuje się i nie rozlicza w żadnej formie.. Występują trzy rodzaje sprawozdań (Przygoda 2004: 134-136): Sprawozdanie reportażowe - z wycieczki, ze zdarzeń życiowych, rozgrywki sportowej.Dzienniki zajęć dodatkowych zintegrowane są z planem lekcji w systemie Synergia.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym docSprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej: "Programowanie bez tajemnic" w Szkole Podstawowej im.. Przez cały okres stażu prowadziłam Kronikę Przedszkolną, która jest trwałym odzwierciedleniem działalności wychowawczej w grupie oraz wszystkich wydarzeń z udziałem dzieci w przedszkolu i szkole.- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci 4..

Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.. Numer ogłoszenia: 405682 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.. Rodzice i uczniowie widzą zajęcia dodatkowe w swoich planach i dzięki temu mają całościowy wgląd w harmonogram dnia ucznia - żadne zajęcia nie umkną ich uwadze.. plo ix .w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum).. Sprawozdania wychowawcy klasy 15.wzory sprawozdań: sprawozdanie z ksztaŁcenia, wychowania i dziaŁaŃ profilaktycznych w ii semestrze roku szkolnego 2020/2021 .. arkusz obserwacji uroczystoŚci/imprezy szkolnej : arkusz obserwacji zajĘĆ dodatkowych : arkusz obserwacji zajĘĆ pozalekcyjnych : karta obserwacyjna zebrania z rodzicami : wykaz podręczników 2021/2022.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas).. Zespół badania jakości pracy szkoły, ewaluacji wynikającej z nadzoru na dany rok szkolny (odpowiedzialni - wg przydziału czynności dodatkowych).. Zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Stopień realizacji zadania Uwagi do realizacji zadania 1.Mońki: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej nr 1 im..

Podobnie też napisałam sprawozdanie.

Nie ma możliwości, by szkoła odstąpiła od ich ustalenia dla ucznia, nawet wobec braku zgody rodziców na ich .Przetarg: Gmina Mońki ogłasza zamówienie na Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im.. Tylko za część z dodatkowych funkcji nauczyciel jest odrębnie wynagradzany (wychowawca klasy, opiekun stażu).. rozporządzenia należy dokumentować w dziennikach innych zajęć, zgodnie z przepisami określonymi dla poszczególnych szkół w: § 11 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola .5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. Nauczyciel nie musi szukać konkretnego dziennika.Uczniowie bezbłędnie i w szybszym tempie wykonują różne ćwiczenia, domagając się przy tym dodatkowych kart pracy.. Jana Pawła II w Mońkach w ramach projektu W tę samą stronę.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. Redagowanie Kroniki Przedszkolnej i prowadzenie Kącika dla rodziców.. W pierwszym semestrze zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.Sprawozdanie z realizacji planu nauczyciela mianowanego.. W przypadku zaistnienia takiej konieczności do realizacji zajęć wspomagających można również zatrudnić nauczyciela, który nie pracował dotychczas w danej szkole..

Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora 13.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym: 31 godz. zajęć logopedycznych (2 dziewczynki, 2 chłopców) 32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców)ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TARGOWISKU Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością .. 25.09.2018 - warsztaty szkoleniowe, przygotowujące do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramachPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych.. Udział w zajęciach był dobrowolny.Dokumentowanie zajęć - w dziennikach innych zajęć.. do czerwca 2012r.Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. Realizacja zadań wynikających z przydziału czynności dodatkowych Realizacja zadań w ramach funkcjonowania zespołów przedmiotowych i zadaniowych Zajęcia dodatkowe (art. 42 KN) - nazwa zajęć, rodzaj zajęć Studia podyplomowe (nazwa, czas trwania, nowe kwalifikacje) Kursy .Wsparcie otrzymało 54 uczniów z naszej szkoły (26 dziewczynek i 28 chłopców)..

Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu.

- wdrażanie nauczycieli matematyki do pracy z uczniem w klasie VII - VIII - zajęcia otwarte - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniówzeszyty zajęć zgodnie z art. 42 KN - w okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI.. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.4230 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych w szkole B5 4231 Udział w obcych imprezach i zajęciach poza szkołą (placówką oświatową) B5 4232 Imprezy i zajęcia obce na terenie szkoły (placówki oświatowej) B5 m.in. widowiska, sztuki teatralne, pogadanki itp. 4233 Wycieczki, wyjazdy i obozy szkolne B59.. Zadania wynikające z kontroli przepisów prawa .. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego pisałam w tabeli.. Na zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie uczęszczało 8 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Artykuł dotyczy sprawozdania przygotowywanego na etapie szkolnym przez uczniów.. Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych) 12.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r. 1.. Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Dyrektor szkoły - w sposób przyjęty w szkole - informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z .11.. 10 .Przepisy nie przewidująmożliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, natomiast zobowiązują szkołę do ich realizacji.. Jana Pawła II w Mońkach w ramach projektu W tę samą stronę W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum.. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim pracowało 47 nauczycieli, w różnym wymiarze godzin (nauczyciele pełnozatrudnieni orazSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt