Badanie rezonansu w obwodzie rlc

Pobierz

Temat: Zjawisko rezonansu napięć w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym i prostokątnym Ocena: 4 pkt/4 Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu napięć w obwodzie szeregowym RLC .BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU RLC.. W skład zestawu pomiarowego wchodz ą: komputer PC z programem PSpice StudentW .. Zagadnienia związane z tematyką ćwiczeniaBadanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego.. W skład zestawu pomiarowego wchodz ą: 1. generator funkcyjny SFG-2110 2. miernik uniwersalny MERATRONIK V 640 3. obwód RLC w obudowie 4.. #3 13 Gru 2007 19:25. wlamywacz2004 wlamywacz2004.. Wyznaczenie parametrów R, L, C, fo, RL.. Wnioski zwykle dotyczą badania konkretnego układu i wyjaśniania ewentualnych odchyłek od teorii.. W szeregowym obwodzie RLC, w którym w chwili początkowej kondensator jest naładowany, a natężenie prądu jest równe 0, w dowolnej chwili suma energii kondensatora, energii cewki oraz praca prądu w ciągu czasuREZONANS W UKŁADZIE SZEREGOWYM RLC WYZNACZANIE WARTOŚCI REZYSTANCJI, INDUKCJI I POJEMNOŚCI.. 3. obwód RLC w obudowie .. Schemat obwodu do badania rezonansu w szeregowym układzie RLC W celu zaobserwowania rezonansu szeregowego montujemy układ pomiarowy składający się z generatora, zestawu elementów RLC połączonych szeregowo, miliamperomierza i miernika częstotliwości z funkcją jednoczesnego odczytu napięcia..

Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie prądu zmiennego RLC i LC.

Z analizy wykresu wektorowego wykonanego dla obwodu wynika które napięcia się kompensują (są w rezonansie).cz ęstotliwo ść, przy której ono zachodzi nazywa si ę cz ęstotliwo ści ą rezonansow ą.. W ćwiczeniu bada si ę zjawisko rezonansu zachodz ącego w obwodzie RLC pod wpływem harmonicznie zmiennego napi ęcia wymuszaj ącego.. Uniwersytet.. Admitancja Y rozważanego obwodu elektrycznego jest funkcją pulsacji ω. Pulsacja ω jest liniowo zależna od częstotliwości f → ω=2·π·f.. Ma ono duże znaczenie praktyczne .Obwód RLC jest w rezonansie gdy natężenie prądu w obwodzie jest maksymalne.. z pomiarów z obliczeń RL U UR ULR UC I f R L C fo ZL ( V V V V A Hz ( H (F Hz ( RL - rezystancja cewki,Badanie elektrycznego obwodu rezonansowego RLC E13.1.. W prawdzie sam obwód rezonansowy tworzą kondensator i cewka, jednakże analiza układu z rezystancją ma znacznie większe znaczenie praktyczne (przede wszystkim z .8.. 2) Podstawy teoretyczne W szeregowym połączeniu elementów RLC mogą wystąpić trzy przypadki, związane z rozkładem napięć na poszczególnych elementach.Częstotliwość rezonansowa (czyli taka, przy której zachodzi rezonans napięć) wynosi: Drgania własne układu RLC Schemat zamkniętego układu RLC..

Jaką wartość ma prąd w obwodzie szeregowym w stanie rezonansu?

Ile wynosi współczynnik mocy i przesunięcie fazowe prądu względem napięcia w stanie rezonansu?. Częstotliwość f podaną w zRezonans występujący w obwodzie, w którym połączone są równolegle gałęzie R, L oraz R, C lub gałęzie R, L, C nazywamy rezonansem prądów lub rezonansem równoległym.. zbadać częstości rezonansowe, szerokości połówkowe oraz względne .. Rezonans w obwodzie równoległym RLCW tym przypadku warto ść impedancji obwodu wynosi: Z = z = R + XL − XC = R 2 ()2 (13) czyli w stanie rezonansu obwód składaj ący si ę z elementów RLC ma charakter rezystancyjny.. Pomiar napięć U, UR, ULR, UC oraz prądu I.. Zbadać zależność prądu I płynącego w obwodzie R 1 LC 2 od częstotliwości f w zakresie 1000r 1000,f r Hz, co 200 Hz.. Z wzoru na zawadę i z prawa Ohma wynika, że rezonans zachodzi gdy reaktancja indukcyjna i reaktancja pojemnościowa są sobie równe (ωL = 1/ωC) co zachodzi dla pulsacji rezonnasowej ωo = √(1/LC).. Połączyć zestaw do badania rezonansu układu szeregowego R, L, C według poniższego schematu: 2.. Tomasz Paszkowski; Rok .Rys.1 Schemat układu do badania zjawiska rezonansu w szeregowym obwodzie RLC.. Wyznaczanie dobroci obwodu rezonansowego Q0.. Obwód składa się z płyty PCB z elementami RLC umieszczonej na obudowie z wejściami/wyjściami elektrycznymi.Temat Rezonans napięc w obwodzie szeregowym RLC..

ćwiczeniu bada się zjawisko rezonansu zachodzącego w obwodzie RLC pod wpływem .

Wykonanie pomiarów A) Charakterystyki częstotliwościowe 1.. Tabela pomiarowa.. Szukanie Zaawansowane.. Pomiar częstotliwości rezonansowej oraz wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych.. Pomiar rezystancji cewki RL.. Ustawić przełącznik P w poz. 1.. Stosunek napi ęcia wyj ściowego (mierzonego na oporniku R) do napi ęcia zasilaj ącego, tzw. transmitancja obwodu, wynosi: 2 2 0 1 + − = = C R L R IZ IR UZjawisko rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC zostało zatem prawidłowo zbadane.. 2. miernik uniwersalny MERATRONIK V 640. harmonicznie zmiennego napięcia wymuszającego.. Dla układu R 1 LC 2W obwodach bardziej złożonych niż gałąź szeregowa RLC warunkiem rezonansu napięć jest znikanie reaktancji gałęzi Z gałęzi = R gałęzi + jX gałęzi = R (21) Z warunku X gałęzi =0 można wyznaczyć częstotliwość rezonansową.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zjawiska rezonansu napięć w szeregowym obwo-dzie RLC, wyznaczenie dobroci obwodu oraz wartości indukcyjności i rezystancji jego elementów.. 12.Wykres 1.. 2 przewody koncentryczne z wtykami BNCDla obwodu równoległego RLC zostanie wyprowadzony wzór na częstotliwość rezonansową.. Obliczona zostanie pochodna admitancji obwodu Y po pulsacji ω → d Y /dω.. Zjawisko rezonansu powstaje w obwodach RLC w wyniku odpowiedniego doboru parametrów L i C oraz częstotliwości źródła zasilania..

Czy wartość rezystancji w obwodzie ma wpływ na częstotliwość rezonansową?

sprawozdanie e6 badanie zjawiska rezonansu obwodzie prądu zmiennego rlc lc cel ćwiczenia.. Wykres przedstawia dobroć obwodu rezonansowego.. 2 przewody koncentryczne z wtykami BNCBADANIE OBWODU SZEREGOWEGO RLC BADANIE OBWODU SZEREGOWEGO RLC 1) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości szeregowego obwodu RLC oraz zachodzących w nim zjawisk.. Dobroć układu o wartości 2,96 nie jest szczególnie wysoka (od niektórych układów elektronicznych oczekuje się, aby ich dobroć wynosiła kilka- dziesiąt) - świadczy to głównie o istotnym wpływie oporu czynnego na całkowitą impedancję układu.Badanie rezonansu w obwodzie szeregowym RLC prądu zmiennego Przyrządy: 1.. Jesteś na etapie pisania wniosków jednak nic.. Charakterystyka UR, UL, UC w funkcji częstotliwości dla układu szeregowego.. Fizyka II (03 13 0047 00) Przesłane przez.. Poziom 17Rezonans w obwodzie równoległym sprawozdanie Teoria Obwodów Twierdzenie Thevenina i Nortona sprawozdanie Laboratorium Teoria Obwodów Pomiar pojemności i stratności kondensatorów sprawozdanie laboratorium teoria obwodów Temat: Rezonans w obwodzie równoległym RLC Egzamin 21 czerwiec 2016, pytania i odpowiedzi Fiz Poprawione - SprawozdanierLC 1 (1) 2 Rys. 1.. Pomiar napięć i prądu na elementach RLC.. Celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyki prądowo .BADANIA REZONANSU W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH 24.1 Wstęp teoretyczny Zjawisko rezonansu, które poniżej zostanie zdefiniowane, związane jest z "wymuszonymi drganiami" układów drgających np. mechanicznych lub elektrycznych.Rezonans w obwodach RLC.doc; Pobierz plik - link do postu 2.. Za pomocą układu pomiarowego przedstawionego powyżej można wyznaczyć zależności: 1. modułu impedancji obwodu RLC od częstości, 2. amplitudy natężenia prądu od częstości (krzywa rezonansowa prądu), 3.W ćwiczeniu bada si ę zjawisko rezonansu zachodz ącego w obwodzie RLC pod wpływem harmonicznie zmiennego napi ęcia wymuszaj ącego.. Przygotował: Jakub Brach 1 Wstęp Obwód, będący przedmiotem badań to szeregowe połączenie cewki, kondensatora i rezystora.. Obwód rezonansowy MRA-2.. Rezonans w obwodach RLC.rar > Rezonans w obwodach RLC.doc.. Ustawić (i zapisać w arkuszu kalkulacyjnym) wartości indukcyjności,Schemat układu do badania rezonansu w obwodzie szeregowym RLC 2.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt