Koncepcja pracy szkoły podstawą prawna

Pobierz

: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.); 3.PODSTAWA PRAWNA 1.. Czas i wysiłek włożony w jego przygotowanie zaprocentuje na koniec roku.Podstawa prawna: art. 70 ust.. Stefana Czarnieckiego w Reczu w roku szkolnym 2015/16, 2016/17, 2017/18.. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014 - 2020 3 ROZDZIAŁ I § 1.. Pozostało jeszcze 96 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.I.. 1.1 Podstawa prawna opracowania koncepcji: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Niniejsza koncepcja została opracowana na lata 2014 - 2019.. Zebranie informacji, omówienie zebranych kart oceny szkoły.. Publicznej Szkoły Podstawowej.. Rozdział III - Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję .. 2.KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015 -2020 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. J. Zamoyskiego w Warszawie 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY Nie chodzi o to, by być lepszym od poprzedników, lecz by być lepszym od samego siebie.. Przypomnienie istoty koncepcji pracy szkoły.. ATUTY PRZEDSZKOLA Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania .Koncepcja Pracy ..

WSTĘP Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im.

Ewaluacja Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres 1-go roku.. SPIS TREŚCI:.. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: 1.. Rozdział IV - Charakterystyka szkołyPODSTAWA PRAWNA Wejście w życie rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym, a wraz z nim wymagania 2.1 "Szkoła ma koncepcję pracy", poskutowało tym, że jej posiadanie stało się obowiązkowe.. MODEL UCZNIA Uczeń Szkoły Podstawowej im.. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim to zaplanowane działania w zakresie funkcjonowania i rozwoju szkoły.. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).. Umiejętność jej opracowania nadal jest wymagana od kandydatów na dyrektora szkoły.PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju.. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły celem uzyskania informacji stanu faktycznego, opracowanie programów naprawczych, podniesienie jakości pracy szkoły.. Ustaw ę o systemie o światy z dn. 7 wrze śnia 1991r.. Uświadamia szeroko pojętemu środowiskuPODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1..

Spis treści: Rozdział I - Podstawa prawna .

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typachuczniów.. Opracowanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej na okres 3 - letni przy udziale nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów 2.. Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły podstawowej Dyrektor, Nauczyciele Oferta edukacyjna szkoły umożliwia6.. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pó źn.. Podsumowanie spotkania, wolne głosy, wnioski, odczytanie protokołu.. PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: .. J. Zamoyskiego to szkoła istniejąca od 1905 r., z długoletnią i chlubną tradycją, która zobowiązuje.2 PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1.. Uświadamia szeroko pojętemu środowiskuPODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju.. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru .. w związku z tym koncepcja pracy szkoły jest podzielona na dwie część: przedszkole i szkoła.. Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania, ale wiąże planowanie bieżącej pracy (na dany rokW przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2011-2016 wykorzystałam swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ostatnio pełniąc obowiązki dyrektora szkoły..

Ewaluacja coroczna koncepcji pracy szkoły podstawowej.

Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn.. : DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); 2.. Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Chodzi o techniczny charakter nanoszenia korekt i poprawek oraz o formalny aspekt ich zapisu.Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do niej jest analiza potrzeb uczniów, środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.. Dba o piękno mowy ojczystej i jest świadomy swojej tożsamości narodowej.. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i uroczystości) Warto zaznaczyć, że gwarantem prawidłowego funkcjonowania szkoły jest dobrze opracowany i systematycznie wdrażany plan pracy szkoły.. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z poz. 977).Archiwalny Koncepcja pracy szkoły - jak wprowadzać w niej zmiany Pytanie: W jaki sposób należy wprowadzić zmiany w koncepcji pracy szkoły?.

3.Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.

PROCES OPRACOWANIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY 1.. Kart ę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r.. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.).. Koncepcja pracy szkoły została stworzona na podstawie przedstawionych aktów prawnych: 1.. Ustawa z dnia 7 września 1991r.szkoła podstawowa nr 120 im.. Dla kogo: Dyrektorzy Kategoria: Wicedyrektorzy , Zarządzanie Oświatą Koncepcja może być przydatna przy układaniu rocznego planu pracy szkoły i innych dokumentów.. Rozdział II - Termin realizacji koncepcji .. Wzięłam pod uwagę najnowsze uregulowania prawne w oświacie i następujące dokumenty:11.. PODSTAWA PRAWNA: 1.. Jest ona spójna z treścią dokumentów wewnątrzszkolnych.Pytanie: Czy plan pracy szkoły i koncepcja pracy szkoły jest wymagana w roku szkolnym 2017/2018?. o systemie oświaty (tekst jedn.. Kornela Makuszyńskiego .. na lata 2013-2015 .. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Powstała w celuKoncepcja funkcjonowania i rozwoju XVIII LO im.. Przebieg spotkania: .Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Reczu Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im.. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. Ma charakter kroczący i wieloletni.. Stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły.. Ustawa o systemie Oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. II.INFORMACJE O .Wymaganie 2.1 nakazuje szkole mied przyjętą koncepcję swojej pracy, jednocześnie nie narzuca szkole, jaką formę ma przyjąd koncepcja - czy ma to byd pięcioletni program rozwoju, trzyletni program rozwoju, roczny plan pracy, czy zapisy zawarte w dokumentach szkoły takich jak statut, program wychowawczy, czy inne obecne od dawna w szkole - pozostawia się tu nauczycielom iI.. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. Podstawa prawna opracowania Koncepcji • Ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,I.. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieliKONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2017-2022 .. Sama koncepcja pracy szkoły nakreśla cele i zadania realizowane przez szkołę.. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. Uświadamia szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniuPODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt